Bireysel itimat sigorta yönetmeliğinde başkalık

Ferdî Kredilerle Angajmanlı Sigortalar Aplikasyon Esasları Yönetmeliğinde ayrım yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Fal Kurumunun laf ile ilişkin Yönetmeliği Resmi Ceride’üstelik yayımlandı.

Buna bakarak, 13/3/2015 günlü ve 29294 sınırlanmış Resmî Gazete’bile yayımlanan Ferdî Kredilerle Angajmanlı Sigortalar Aplikasyon Esasları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendinde düzlük alan “tutarından bir numara derecede alacaklı” ibaresi “tutarı üstünde öncelikli adalet sahibi” yerine değiştirildi, (j) bendi aşağıdaki şekilde derece derece ve bire bir fıkraya aşağıdaki bentler eklendi:

“j) Mecburi sigorta: 5684 basit Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında veya ilgili ayrıksı kanunlar ile ihdas edilen zorunlu sigortaları,

k) Kalıcı haber saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına akla yatkın adına akla yatkın benzeri müddet incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayıcı ve bu bilgiye kelimesi kelimesine ulaşılmasına olanak veren gelişmemiş akıl, elektronik posta, genel ağ, devingen uygulama, disk, CD, DVD, bellek kartı ile Sigorta Hikmet ve Nezaret Merkezi üzerinden veya e-Heybet üzerinden kurulacak yapı ve aynı gelişigüzel soy vasıta yahut ortamı,

l) Çekicilik: Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Düzenleme ve Fal Kurumunu,”

Benzeri Yönetmeliğin 7 nci maddesinin bir numara fıkrasında meydan alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, ikinci fıkrasında düz düz “hikmet formunun” ibaresi “bilgilendirme metninin”, üçüncü fıkrasında düzlük düz “elektronik ortamda yahut ilgilinin bilgi formuna erişimini mümkün kılan aynı araçlarla” ibaresi “temelli veri saklayıcısı eliyle veya görüşmenin mıknatısi veya sayısal ortamda kayıt altına alınması kaydıyla davet merkezi veya telefon eliyle”, dördüncü fıkrasında vadi alan “bilgi formunun” ibaresi “brifing metninin” ve “Müsteşarlıkça tayin edilir” ibaresi “ile yapılacak özge bilgilendirmelerin içeriği Kurumca belirlenir” namına değiştirildi ve tıpkı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(6) Emniyet kuruluşunun uzlaştırıcı olduğu emniyet bağlantılı sigortalarda 14/2/2020 günlü ve 31039 sınırlanmış Biçimsel Gazete’da yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Talimatname kapsamında planlı brifing metinleri verilmez. Cesaret kuruluşunun aracı olmadığı poliçelerde Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Talimatname kapsamında muamelat tesis edilir.

(7) Sigorta sözleşmesinin akdi sonrasında; emniyet kuruluşu tarafından emniyet kullanan kişiye ilişik sigorta sözleşmesine ilgilendiren mevzuattan kaynaklı hakları konusunda poliçenin yürürlüğe girmesiyle eş anlı kendisine gücük fikir yahut Kurumca belirlenecek iletişim araçları ile bilgi verilir. Bu fıkra mucibince yapılacak bilgilendirmelerin usul ve esasları Hava yoluyla belirlenir.”

Bir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında saha kayran “elektronik ortamda veya ilgilinin erişimini kabil kılan bire bir araçlarla” ibaresi “kalıcı haber saklayıcısı aracılığı ile” namına değiştirildi.

Bir Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Poliçe ibrazı, prim hesabı ve iadesi” olarak farklı ve tıpkısı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril:

“(1) Kredi kullananın; ihtiyacı, emniyet tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini yüreklilik kuruluşu olan eksantrik benzeri sigorta poliçesini, bulunan poliçenin veya paydaşlık sertifikasının kelle tarihinden itibaren bir ay içinde emniyet kuruluşuna ibraz etmesi durumunda; bulunan poliçe yahut paydaşlık sertifikası, baş tarihinden itibaren fesih edilir ve ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü ortamında kıvrak namına reddetme edilir. Benzeri koşulların sağlanması kaydıyla ahir tarihlerde yapılacak bozma taleplerinde zaman esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya tecezzi değeri ödenerek poliçe sonlandırılır ve ödemeler bir süre içre yapılır. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sınırlanmış Türk Tecim Kanununun ait maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilgili hükümler saklıdır.”

Bir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin bir numara fıkrası aşağıdaki şekilde başka ve tıpkı maddeye aşağıdaki fıkralar eklendi:

“(1) Cesaret kullananın bağlanmış yahut kalımlı malumat saklayıcısı marifetiyle yalınlık talebi olmaksızın kredi ile ilişkin sigorta yaptırılamaz. Güven kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Krediyle angajmanlı sigortalarda; emniyet kullananın sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, güven tutarı ve süresiyle eğlenceli ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesi emniyet kuruluşu aracılığıyla kabul yapılmak zorundadır. Sigorta sözleşmesine yahut itimat sözleşmesine sigortanın muayyen bire bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilgili konan seçme soy kayıt hükümsüzdür.

(3) Esenlik beyanı alınması yerinde, sigorta şirketi eliyle poliçe vadesinden sarmak için aynı kamer ortamında itimat kullananın keyif durumuna ilişkin yerine ön tetkik yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen süre zarfında, esenlik durumuna ait ön inceleme yapılmaması yahut 6102 sayılı Kanunun bildirme yükümlüğüne ilgili hükümleri doğrultusunda sözleşmeden cayılmaması yerinde, sigorta şirketi sözleşmenin yapılması sırasındaki bildirme yükümlülüğünün mahsus bir şekilde ihlal edildiğini gelecek süremez. Bu bap kapsamında yapılacak incelemeye ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

(4) Üçüncü paragraf gereğince afiyet verisine ulaşılamaması durumunda, esenlik durumu karşı dolay tetkik yapılamayacağından, sigorta şirketinin dolay inceleme kapsamındaki sorumluluğu doğmaz.

(5) Yüreklilik kullanan, sigorta sözleşmesini sona erdirmek için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden elan korkulu koşullar içeren tıpkı yöntem kazanmak zorunda bırakılamaz.”

Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile gelişigüzel aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Hakların kullanımı
YÖN 14 – (1) Dain-i mürtehin mevcut sigorta poliçelerine müteveccih; cayma ve iştira talepleri dain-i mürtehinin herhangi bir defasında, tercihine bakarak yazılı olarak veya kalımlı selen saklayıcısı vasıtası ile bilgilendirildiği günü izleyen beşinci hareket gününün böylece serencam doğurur.
(2) Birinci fıkraya ilişkin işlemlerde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi, 6102 az Kanunun ilişik maddeleri ve zorunlu sigortaların sonlandırılmasına ilişik hükümler ile sigortacılık mevzuatında düz düzlük özel düzenlemeler saklıdır. Bu düzenlemelerde hüküm namevcut hallerde 22/11/2001 günlü ve 4721 sayılı Türk Kentlileşmiş Kanununun ilgilendiren hükümleri dikkate alınır.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”
Bir Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“HUSUS 18 – (1) Bu Talimatname hükümlerini Sigortacılık ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Bakı Kurumu Başkanı yürütür.”
Bir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin bir numara fıkrasının (f) bendinde düz düz “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca” namına, 12 nci maddesinin altıncı fıkrasında düz alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Kurumca”, yedinci fıkrasında meydan kayran “bilgelik formunun” ibaresi “brifing metninin” adına, 15 inci maddesinde düz düzlük “Müsteşarlık” ibaresi “Gelgel” adına, eğreti 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzlük alan “bilgelik formu” ibareleri “bilgilendirme metni” adına değiştirildi.
Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin yedinci fıkrası ve 5 inci maddesi ile eklenen 13 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları 1/4/2022 tarihinde,
b) Sair hükümleri 1/1/2022 tarihinde, yürürlüğe girecek.

Share: